×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ
วิธีการกรอกใบสมัครงาน (application form) ภาษาอังกฤษ [Part 3]
Last Updated : | Viewers 10,626

6. เรื่องเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) ผู้กรอกต้องกรอกในหัวข้อดังนี้

6.1 ตำแหน่งที่สมัคร ให้กรอกตามประกาศที่รับสมัครโดยให้ตรงตามคุณวุฒิและข้อกำหนดของตำแหน่งนั้น ๆ

6.2 เงินเดือน การกรอกเงินเดือนควรกรอกเป็นช่วงเพื่อให้นายจ้างมีทางเลือกที่จะพิจารณา เช่น 9,000 – 10,000 บาท การกรอกเงินเดือนไม่ควรให้ต่ำหรือสูงเกินไป ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ ต้องการจะกรอกจำนวนเงิน อาจจะกรอกข้อความอย่างอื่นได้ เช่น

Negotiable เงินเดือนแล้วแต่จะตกลง

Is up to your consideration เงินเดือนแล้วแต่จะพิจารณา

ตัวอย่าง

Salary required 3,000 3,500 / month

Salary Negotiable

6.3 คำถามเกี่ยวกับการกระทำความผิด มีดังนี้

 • Have you ever been arrested, คุณเคยถูกจับกุมหรือไม่
 • taken into custody, เคยถูกคุมขัง
 • held for investigation, เคยถูกสอบสวน
 • the offence charged? ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด
 • Do not give minor traffic ไม่ต้องกล่าวถึงการฝ่าฝืนกฎจราจร
 • violations เล็กน้อย

6.4 คำถามเกี่ยวกับการถือครองใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น

 • Driving Licence / Driver s License ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • Auditing Licence ใบอนุญาตการตรวจสอบบัญชี
 • Registered Engineering Licence ใบประกอบอาชีพวิศวกร
 • Certified Professional Auditor ใบประกอบอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี
 • Teaching Licence ใบประกอบวิชาชีพครู

ตัวอย่าง

– Do you hold any licence? If yes, what?

– Yes, Registered Engineering Licence

6.5 คำถามเกี่ยวกับการเริ่มเข้าทำงาน

– When will you be available to start work?

– I will be available / on Sept. 1 / anytime you wish.

 

7. การเขียนผู้รับรอง (Reference) ควรที่จะเขียนอย่างน้อย 2 คน หรือตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสมัคร ซึ่งในใบสมัครงานมักจะระบุว่าผู้รับรองต้องไม่ใช่ญาติ (Relatives) กับผู้สมัคร การเขียน ชื่อ สกุล ผู้รับรองนั้นต้องมีคำรำหน้านามเสมอ ในกรณีผู้รับรองมียศทางทหาร / ตำรวจ หรือตำแหน่งทางราชการ บริหาร/ การเมือง หรือตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. Asst. prof. รศ. Assoc. Prof. ศ. Prof) ควรที่จะเขียนด้วยเพื่อความน่าเชื่อถือ

ตัวอย่าง

References – Teacher, professional and business people, who have known you for

more than five years. Do not use names of relatives.

วิธีการกรอกใบสมัครงาน ภาษาอังกฤษ

วิธีการกรอกใบสมัครงาน (application form) ภาษาอังกฤษ [Part 1]

วิธีการกรอกใบสมัครงาน (application form) ภาษาอังกฤษ [Part 2]

ที่มา :
ข่าวที่เกี่ยวข้อง