×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ
วิธีการกรอกใบสมัครงาน (application form) ภาษาอังกฤษ [Part 2]
Last Updated : | Viewers 8,361

3.การกรอกประวัติการศึกษา (Educational Background)

3.1 ระดับประถมศึกษา (Educational Level)

 • Primary (ระดับประถมศึกษา)
 • Secondary (ระดับมัธยมศึกษา)
 • Vocational / Technical (ระดับอาชีวะ หรือวิชาชีพ)
 • College (ระดับวิทยาลัย)
 • University (ระดับมหาวิทยาลัย)


3.2 วุฒิการศึกษา
 (Degree / Certificate)

 • Certificate, Diploma ประกาศนียบัตร
 • High School Certificate ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • Certificate of Technical Vocation ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
 • Certificate of Vocational Education (Cert. Of Voc.Ed.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ
 • Vocational Certificate (Voc. Cert.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • Diploma / High vocational Certificate (Dip. / High Voc. Cert.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • Bachelor of Science (B. Sc.) ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์
 • Bachelor of Engineering (B.Eng.) ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • Bachelor of Industrial Technology (B.Ind.Tech.)ปริญญาตรีด้านอุตสาหกรรมศาสตร์
 • Bachelor of Accountancy (B.Acct.) ปริญญาตรีด้านบัญชี
 • Bachelor of Business Administration (B.BA.) ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ

หลังคุณวุฒิการศึกษาควรที่จะใส่สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาโดยเติมคำว่า in หรืออยู่ในวงเล็บ และ ตามด้วยสาขาวิชา เช่น

 • Auto Mechanics ช่างยนต์
 • Machine Shop Mechanics ช่างกลโรงงาน
 • Mechanical Technology ช่างยนต์
 • Electrical Engineering วิศวกรรมไฟฟ้า
 • Building Construction ช่างก่อสร้าง
 • Mechanical Engineering วิศวกรรมเครื่องกล
 • Civil Construction ช่างก่อสร้าง / ช่างโยธา
 • Electronics Engineering วิศวกรรมอิเล็อนิกส์
 • Electrical Power Technology ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • Civil Engineerin วิศวกรรมโยธา
 • Architectural Drawing ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม
 • Surveying ช่างสำรวจ
 • Electronics Technology ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • Accounting การบัญชี
 • Marketing การตลาด
 • Finance and Banking การเงินและการธนาคาร
 • Human Resource Management การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • Business English ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • Computer Science วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Industrial Engineering วิศวกรรมอุตสาหการ

ตัวอย่าง

Voc.Cert. in Auto Mechanics

Diploma in Electronics Technology

B.Eng. in Electronics Engineering / Electrical Engineering

** หมายเหตุ ถ้าช่องสำหรับกรอกการศึกษาเว้นประเภทของโรงเรียนไว้ให้ผู้สมัครเติมข้อความเองผู้สมัคร
ควรที่จะเขียนการศึกษาสูงสุดที่ตนเองได้รับก่อน และเขียนการศึกษาย้อนหลังไปอีกระดับหรือสองระดับก็เป็น
การเพียงพอ ส่วนใบสมัครที่ได้กำหนดระดับการศึกษาไว้ในใบสมัครแล้ว ผู้สมัครก็ต้องเขียนรายการตามที่ใบ

สมัครกำหนดไว้เช่น

วิธีการกรอกใบสมัครงาน ภาษาอังกฤษ

ในบางครั้งมีการระบุว่าต้องเขียนสถานที่ตั้ง (Location) ของสถาบันการศึกษาด้วยซึ่งหมายถึงชื่อ
จังหวัดที่สถาบันนั้น ๆ ตั้งอยู่ เช่น Phuket Technical College, Phuket

 

4. การกรอกความสามารถพิเศษ (Language Proficiency) ความสามารถพิเศษจะแบ่งกลุ่มใหญ่ ๆได้ 2 ลักษณะ คือ

4.1 ความสามารถทางภาษา (Language Proficiency) ภาษาต่างประเทศที่ใช้กรอก ได้แก่

 • English ภาษาอังกฤษ
 • Japanese ภาษาญี่ปุ่น
 • Chinese ภาษาจีน ควรจะระบุด้วยว่าเป็น Taechiew ภาษาจีนแต้จิ๋ว
 • Mandarin ภาษาจีนกลาง
 • Cantonese ภาษาจีนกวางตุ้ง

วิธีระบุความสามารถทางภาษาจะมีด้านต่าง ๆ เช่น Speaking, Reading, Writing, Understanding

ผู้กรอกมีวิธีการกรอกโดยเติมศัพท์ดังนี้

วิธีการกรอกใบสมัครงาน ภาษาอังกฤษ

4.2 ความสามารถด้านอื่น ๆ (Career Qualifications) ความสามารถที่จะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติของเราเพื่อประโยชน์ในการสมัครงาน เช่น ด้านกีฬา หรือด้านอาชีพ เช่น

 • Computer repair and knowledge of software : ซ่อมคอมพิวเตอร์และมีความรู้เรื่องซอฟต์แวร์
 • Knowledge of setting up computer networks : มีความรู้ในการติดตั้งข่ายงานคอมพิวเตอร์
 • Knowledge of CAD and computer systems : มีความรู้ในการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
 • Able to write program with BASIC, C language : สามารถเขียนโปรแกรมภาษาเบลิคและภาษาซี
 • Machine design or equipment making : การออกแบบเครื่องจักรกลหรือการสร้างอุปกรณ์
 • Mechanical engineering design : การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
 • Knowledge in switchboard design on manufacture and wiring works : มีความรู้ด้านการออกแบบแผงสวิตซ์เพื่อการผลิต และงานเดินสายไฟฟ้า
 • Practical ability to operate PC and other OA equipment : มีความสามารถเชิงปฏิบัติในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ
 • Ability in troubleshooting, modification and maintenance for electronics measurement equipments : มีความสามารถในการตรวจซ่อม การดัดแปร และการบำรุงรักษาอุปกรณ์การวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
 • Working knowledge of computers using spreadsheets and data bases. : มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้แผ่นตารางทำการและฐานข้อมูล
 • Goodknowledge of PC hardware and software, especially spreadsheets wordprocessor, databases, LAN communication and graphics : มีความรู้อย่างดีด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแผ่นตารางทำการ เครื่องประมวลคำ ฐานข้อมูล การสื่อสารข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และกราฟิกส์
 • Production planning, material supply or executing production lines process : การวางแผนการผลิต การจัดหาวัสดุ หรือการดำเนินการขบวนการสายการผลิต
 • The capability to prepare and review full-scale tenders : มีความสามารถในการเตรียมการ และวิเคราะห์การประมูลราคาโครงการขนาดใหญ่

 

5. ประสบการณ์การทำงาน (Experience) ในใบสมัครงานทุกบริษัทจะมีช่องประสบการณ์การทำงานไว้เพื่อจะได้รู้ว่าผู้สมัครนั้นเคยผ่านงานอะไรมาบ้าง การกรอกประสบการณ์ก็เหมือนกับการกรอกประวัติการศึกษาคือ ให้กรอกการทำงานล่าสุดก่อนแล้วค่อยย้อนหลังลงไปจนถึงการทำงานครั้งแรก สำหรับการกรอกประวัติการทำงานมักมีรายละเอียดดังนี้

5.1 ตำแหน่งที่ทำงาน (Position) เช่น

 • Technician นายช่างเทคนิค
 • Foreman หัวหน้าควบคุมงาน
 • Junior Foreman หัวหน้าควบคุมงาน (ผู้ช่วย)
 • Senior Foreman หัวหน้าควบคุมงาน (ระดับสูง)
 • Supervisor ผู้ควบคุมงาน
 • Assistant Supervisor ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน
 • Engineer วิศวกร
 • Assistant Engineer ผู้ช่วยวิศวกร
 • Inspector ผู้ตรวจสอบ
 • Manager ผู้จัดการ

5.2 เหตุผลที่ลาออก (Reason for Leaving) เช่น

 • No Progress
 • Limited career opportunity ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ
 • Company Discontinued บริษัทเลิกกิจการ
 • Unsuitable Position ตำแหน่งไม่เหมาะสม
 • Contract Terminated สิ้นสุดสัญญา
 • Further Study
 • To get higher education เพื่อศึกษาต่อ
 • Continue Education
 • Military Service เพื่อเข้าเป็นทหาร
 • Needed Better Job ต้องการงานที่ดีกว่า
 • Company Loss บริษัทขาดทุน
 • Company Reduced Manpower บริษัทลดพนักงาน
 • Temporary Employ เป็นงานชั่งคราว5.3 สถานที่ทำงาน (Work Place) เช่น
 • Electricity Generating Autority of Thailand (EGAT) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • Thailand Tobacco Monopoly โรงงานยาสูบ
 • Metropolitan Water Works Authouity การประปานครหลวง

วิธีการกรอกใบสมัครงาน ภาษาอังกฤษ

วิธีการกรอกใบสมัครงาน (application form) ภาษาอังกฤษ [Part 1]

วิธีการกรอกใบสมัครงาน (application form) ภาษาอังกฤษ [Part 3]

ที่มา :
ข่าวที่เกี่ยวข้อง