×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ
ก.แรงงาน ปรับมาตรฐานอาชีพฯ เป็นฐานข้อมูลเอกภาพ รองรับมาตรฐาน ILO
Last Updated : | Viewers 2,630
 คกก.ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม เห็นชอบ (ร่าง) นิยามอาชีพสาขาการศึกษาและสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าทางอากาศ และ (ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุฯ เพิ่มอีก 4 สาขา เน้นสร้างความเป็นระบบฐานข้อมูลเอกภาพ สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาชีพของประเทศให้เป็นมาตรฐาน ILO
           นายสุวิทย์ สุมาลา รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามที่กรมการจัดหางานในฐานะฝ่ายเลขาฯ เสนอ (ร่าง) นิยามอาชีพที่คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วทั้ง 2 สาขา ทั้งสาขาการศึกษาและสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าทางอากาศ โดยให้ฝ่ายเลขาฯ ปรับแก้ข้อมูลให้เหมาะสมตามที่ผู้แทนหน่วยงานเสนอ
           นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมอีกจำนวน 4 สาขา คือ 1) สาขาวิชาชีพนักสถิติ นักคำนวณ นักบัญชี และนักเศรษฐศาสตร์ 2) สาขาการเงิน การประกันภัย และกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ 3) สาขาวิทยาศาสตร์และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 4) สาขาวิชาชีพทางกฎหมาย ซึ่งร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 4 สาขามีรองปลัดกระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบภารกิจนั้นเป็นประธานอนุกรรมการฯ และให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยมีกรมการจัดหางานเป็นฝ่ายเลขาฯ
           รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรมจะเป็นตัวกำหนดการจัดตั้งองค์กรนายจ้างลูกจ้าง ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้จัดทำมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในเรื่องอาชีพและมีระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้ข้อมูลทางด้านอาชีพของประเทศไทยเป็นเอกภาพและสามารถเปรียบเทียบทั้งในและระหว่างประเทศได้ ซึ่งกระทรวงแรงงาน อยู่ระหว่างการปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างที่เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ที่มา :
ข่าวที่เกี่ยวข้อง