×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ
รัฐบาลพร้อมจ่ายค่าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง ปี 2556-2557
Last Updated : | Viewers 3,254

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556 – 2557 โดยเป็นให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2559

ที่ผ่านมา พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน พิธีแถลงข่าวโครงการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556 - 2557 ซึ่งมีประมาณการผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 868 ราย แบ่งเป็น ผู้เสียชีวิต จำนวน 28 ราย บาดเจ็บ 840 ราย (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข) โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการช่วยเหลือเงินเยียวยา เงินฟื้นฟูสมรรถภาพและเงินยังชีพ และอนุมัติกรณีใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 120,000,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ทั่วถึง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

โดยจะเปิดรับคำร้องระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2559 (เวลา 09.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) โดยในกรุงเทพมหานครรับคำร้องลงทะเบียนที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สะพานขาว) ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ภูมิภาครับคำร้องลงทะเบียนที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

อ่านรายละอียดเพิ่มเติม www.opm.go.th  หรือ สอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม oscc หมายเลข 1300

ที่มา :
ข่าวที่เกี่ยวข้อง