×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ
ลงทะเบียนสำหรับผู้หางาน
Username (E-mail) * :
Password * :
Confirm Password * :
*ยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกัน
OR
เชื่อมบัญชีด้วยบัญชี Facebook ของคุณ
ประวัติส่วนตัว
เพศ * :
ชาย
หญิง
ชื่อ-นามสกุล * :

วัน/เดือน/ปี เกิด * :
สถานะภาพทางการทหาร * :
ได้รับการยกเว้น
เกณฑ์ทหารแล้ว
รอเกณฑ์ทหาร
เบอร์โทรศัพท์ * :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ * :
จังหวัด * :
อำเภอ / เขต * :
ตำบล / แขวง * :
รหัสไปรษณีย์ * :
ประเภทการทำงาน * :
Full time
Part-time
ฝึกงาน/Trainee
แผนกที่สนใจ * :
ตำแหน่งที่สนใจ * :
เงินเดือนที่คาดหวัง * :
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน * :
อำเภอที่ต้องการ * :
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาล่าสุด * :
ปีการศึกษา * :
 ถึง 
ชื่อสถาบัน * :
 (กรุณาอย่าใช้คำย่อ)
สาขาวิชาเอก * :
คะแนน GPA * :
ประวัติการทำงาน
จำนวนประสบการณ์ทำงานทั้งหมด * :
  ปี
ปีที่เข้าทำงาน :
 ถึง 
ตำแหน่ง :
บริษัท :
เงินเดือนที่ได้รับ :
 (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย , comma)
เงื่อนไขและข้อตกลง

1.คุณสามารถฝากประวัติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ในส่วนการใช้งานพื้นฐาน)
2.ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้ประกอบการ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากท่านยกเว้นจะเปิดเผยต่อเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก
  กับ jobdidi.com เท่านั้น
3.คุณยอมรับให้มีการแจ้งข่าวตำแหน่งงานใหม่ หรือข่าวสารต่างๆ ไปยังอีเมลของคุณที่ลงทะเบียนไว้
4.คุณยอมรับว่าข้อมูลในการลงทะเบียนและข้อมูลต่างๆ ในระบบภายใต้รหัสการใช้งานของคุณเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลของคุณ โดยจะรับผิดชอบ
  ต่อทุกกรณี หากข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ พาดพึงถึงบุคคลที่สาม หรือทำให้บุคคล ห้างร้าน บริษัท หรือผู้หนึ่งผู้ใดเสียหาย ไม่ว่าในทางกรณีใดๆ
5.ผู้ดูแลระบบสามารถบอกเลิกรหัสการใช้งานของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ถือว่ามีความผิดใดๆ
* ยืนยันตัวตนว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ