×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

K.เต็มใจ

ประเภทธุรกิจ : โฆษณา-ประชาสัมพันธ์

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 18
ปี ขึ้นไป 2. วุฒิ ปวช/ปวส
หรือ
เทียบเท่า/ปริญญาตรีทุกสาขา
(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
3. มีความรู้ด้าน IT
และเทคโนโลยีดิจิทัล 4.
สามารถทำงานเป็นทีม
และวางแผนงานได้ 5.
กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบงาน
รายได้เฉลี่ย 12,000 - 20,000
บาท/เดือน ** หมายเหตุ
รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
**ลักษณะงานขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับ**
หลักฐานที่ใช้ 1.
สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 2.
รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1
รูป 3.
สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1
ฉบับ
**กรณีไม่มีใบรับรองคุณวุฒิสามารถใช้หนังสือรับรองแทนได้**
วิธีการสมัคร - ส่ง RESUME ทาง
E-mail : [email protected] -
กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์ตามแนบ
https://forms.gle/wkRncbP2ZvPZ6EN36 -
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
(ฝ่ายบุคคล)เต็มใจ 099-2679916
**สมัครพร้อมสัมภาษณ์
รู้ผลทันที*

  • K.เต็มใจ / หลายตำแหน่ง
  • หาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • -