×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ

ประเภทธุรกิจ : การเกษตร/การประมง

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

กลุ่มบริษัท ชัยโย
ทริปเปิ้ลเอ
ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจร
เริ่มจากธุรกิจวิจัยและค้นคว้าพัฒนาพืชทางการเกษตร
จนสามารถสร้างพืชเศรษฐกิจ
ส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเชิงพาณิชย์
ผลิตชิ้นไม้สับ (Woodchip)
โดยรับซื้อไม้จากเกษตรกร
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตเยื่อกระดาษ
ธุรกิจผลิตไม้อัด (Hardboard)
ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์ความงามจากข้าวไรซ์เบอรี่
ธุรกิจพลังงานมีโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งขนส่งทางบก
ท่าเรือคลังสินค้า
และเตรียมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
Shaiyo Industrial Park (SIP)

  • ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร / เจ้าหน้าที่
  • อาคารชัยโย ทริปเปิ้ลเอ คลองสาน เลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ 19 ถนนเจริญรัถ ตำบลคลองสาน อำเภอเขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพ
  • -
  • www.saaa.co.th