×
เช้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ

Southeast Asia Network Corporation Limited

ประเภทธุรกิจ : คอมพิวเตอร์-IT

About Company (เกี่ยวกับบริษัท)

บริษัท เซ้าท์ อีสท์
เอเชีย เน็ทเวอร์ค
คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(ซีเน็ท)
ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน
2543
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
เพื่อช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ
และองค์กรต่างๆ ซีเน็ท
มีที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 4
ซอย 2 เสรี 7 ถนนพระราม 9
สวนหลวง กรุงเทพฯ
นับตั้งแต่วันที่ก่อตั้ง
ซีเน็ทได้รับการยอมรับจากลูกค้าและคู่ค้าว่าเป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ
พร้อมกับการให้การบริการงานระบบสารสนเทศอย่างครบวงจร
ซีเน็ทประกอบไปด้วยทีมงานที่มีความรู้
ความชำนาญ และประสบการณ์
ทั้งทางด้าน ซอฟท์แวร์
ฮาร์ดแวร์
ระบบงานเครือข่าย
และอินเตอร์เน็ท
ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและลงมือปฏิบัติงานจริง
ซีเน็ทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนการแสวงหาความรู้
โดยจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ
อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
อันจะนำมาซึ่งความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า
ซีเน็ท
ได้รับการรับรองมาตราฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
Capability Maturity Model for Software (CMM-SW) Level 2
ของสถาบัน Carnegie Mellon University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546
และด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2550
ซีเน็ทได้ปรับปรุงกระบวนทำงานเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
Capability Maturity Model Integration (CMMI) Level 3
และได้รับการรับรองมาตราฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
CMMI Level 3 เมื่อวันที่ 29
กันยายน 2552

  • Korapin Nana / Senior Manager
  • 4 ซอย 2 เสรี 7 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ตำบลสวนหลวง อำเภอเขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพ
  • www.seanet.co.th